Regulamin dyskoteki

Regulamin Klubu „N⁰51”
Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 27-600 Sandomierz

1. Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez Klub N⁰51, mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Zakup biletu, dokonanie rezerwacji  oraz wejście na teren Klubu jest jednoznaczne z jego akceptacją.

2. W celu zapewniania Gościom Klubu bezpieczeństwa oraz komfortu zabawy, Klub N⁰51 zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu każdemu, kto swoim wyglądem, ubiorem lub zachowaniem nie odpowiada standardom prezentowanym przez Klub.

3. O wejściu osób na teren Klubu decyduje selekcjoner. Selekcjoner lub pracownicy ochrony Klubu mają prawo odmówić wstępu na teren Klubu bez podania przyczyny.

4. Do Klubu nie będą wpuszczane osoby poniżej 18 roku życia, nie posiadające ważnego dowodu tożsamości, nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających oraz ubrane nieodpowiednio. Pracownik ochrony ma prawo do wylegitymowania gościa Klubu w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany wymaganej minimalnej granicy wiekowej.

5. Osoby przebywające w Klubie mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników klubu i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

6. Zabrania się wnoszenia na teren Klubu jedzenia, napojów, alkoholu, środków odurzających, broni palnej i gazowej, noży i innych ostrych przedmiotów, a także wyrobów pirotechnicznych oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia gości Klubu.

7. Pracownik ochrony ma prawo przeglądania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 6 regulaminu. W przypadku odmowy poddania się ww. kontroli, Klub zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Klubu.

8. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Klubie, popełnienia wykroczenia lub niestosownego zachowania się, pracownicy ochrony mają prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać w ręce Policji. Za szkody wyrządzone w Klubie odpowiada sprawca zniszczenia, lub osoba za niego odpowiedzialna.

9. Klub nie odpowiada za wydarzenia o charakterze losowym, które mogą wystąpić podczas imprezy, takich jak pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, katastrofa, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.

10. Obsługa Klubu ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.

11. Zabrania się utrwalania materiałów foto, viedo przez uczestników bez zgody pracowników klubu.

12. Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas imprez organizowanych przez Klub dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących imprezy.
Klub oświadcza, że rejestracje audiowizualne i zdjęcia z imprez będzie wykorzystywał w sposób nie naruszający dobrego imienia osób na nich przedstawionych.

13. Przed lokalem znajduje się parking, z którego bezpłatnie mogą korzystać osoby odwiedzające klub.

14. Każdorazowe wyjście z lokalu powoduje, że bilet traci ważność, ponowne wejście do lokalu wymaga zakupu nowego biletu. (nie dotyczy wyjątkowych sytuacji, po wcześniejszym uzgodnieniu z ochroną lub pracownikiem klubu.)

15. Obszar przed wejściem do lokalu nie należy do zakresu i obowiązków osób porządkowych. Wszelkie zdarzenia oraz zaistniałe sytuacje przed klubem nie dają żadnych podstaw prawnych odpowiedzialności organizatorów.

16. W Klubie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przystosowanych do tego sal dla palących. Osoby przebywające tych miejscach dobrowolnie zgadzają się  na przebywanie w zadymionym pomieszczeniu. Gość Klubu przyjmuje do wiadomości, że może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

17. Zasady przechowywania ubrań i rzeczy pozostawionych w szatni są do wglądu u Szatniarza oraz są wyszczególnione na drzwiach szatni

18. Informujemy ,że w celach bezpieczeństwa lokal oraz teren wokół klubu jest monitorowany.

Z poważaniem zarząd klubu