Polityka prywatności

INFORMACJA

ADMINISTRATORA    DANYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Winiarski, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą P.H.U. „TOMAX” Tomasz Winiarski, 27-600 Sandomierz, ul. Holownicza 6, NIP: 864-139-77-97.
 2. z Administratorem można się skontaktować pod numerem tel. 533-348-348 lub e-mail: tomax01@tlen.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

-wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

– realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
 2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym Administrator powierzy dane osobowe na podstawie umów (m.in. biuro rachunkowe) oraz innych usług przetwarzający dane w imieniu Administratora.
 3. podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
 5. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;
 6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez administratora jest brak możliwości  zawarcia i wykonania umowy.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

(podpis ADO)

Informacja  Administratora Danych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.               w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. administratorem Danych Osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest Tomasz Winiarski, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą P.H.U. „TOMAX” Tomasz Winiarski, 27-600 Sandomierz, ul. Holownicza 6, NIP: 864-139-77-97.
 2. z Administratorem można się skontaktować pod numerem tel. 533-348-348 lub e-mail: tomax01@tlen.pl;
 3. monitoringiem wizyjnym objęto cały obiekt na zewnątrz, jak i wewnątrz (pomieszczenia restauracji i klubu, wejścia, ciągi komunikacyjne oraz najbliższy obszar wokół budynku).
 4. monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym oraz zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
 5. podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO –
  tj.  ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym oraz zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
 6. Materiały z nagrań są archiwizowane i udostępniane jedynie organom ścigania. 
 7. zapisy z monitoringu  przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 14 dni lub do czasu zakończenia prawomocnego postępowania, jeżeli nagranie stanowi dowód w postępowaniu.
 8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 9. osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH